Resultats Taller d’ideació

Models de negoci

 • Autogeneració d’energia
 • Estació de generació i emmagatzematge d’energia a mar obert
 • Generació d’energia eòlica a mar obert i transmetre-la a terra.
 • Fomentar el comerç local. Evitar els negocis amb els països no democràtics.
 • Democratització de l’energia
 • Negocis basats en l’eficiència. Canviar halogen per led
 • Negoci d’energia mareomotriu
 • Negoci de fricció dels cotxes amb l’asfalt.
 • Recollida domèstica de piles
 • Reparació i donar més vida als productes
 • Blockchain i economia circular
 • Models de servitització en productes de la llar
 • Col·laboracions entre grans empreses i petits productors.
 • Remunerar la gestió de residus
 • Simbiosi entre empreses. intercooperació
 • Plataformes cooperatives
 • Espais “makers” de software lliure amb mentors
 • Economies col·laboratives
 • Negocis adaptables
 • No generar noves necessitats al consumidor.
 • App-“mercadillo” de materials/outlet de materials
 • Xarxes de biomassa per netejar zones costaneres

Materials

 • Piles reciclables i compostables
 • Membrana osmosi depurificació de l’aigua
 • Materials més conductius i eficaços en transparència
 • Materials que suportin millor la pèrdua d’energia amb el temps.
 • Materials que siguin capaços de recollir energia sense perdre-la.
 • Plàstic orgànic i comestible
 • Packaging comestible
 • Viver de materials
 • Impressió 3D amb plàstic reciclat
 • Desincentivar productes d’un sol ús.
 • Plataforma per obtenir sobrants de materials d’altres empreses.
 • Retornar materials reciclables on els vas comprar
 • Smart tupper
 • Pressupostar en els projectes el cost pel medi ambient.
 • IoT aplicat a materials per coneixement infraestructurat
 • Impressió 3D per reduir costos en logística

Societat

 • Estalvi energètic
 • Estalvi de la factura segons consum i persones
 • Que el transport públic o de la ciutat generi energia.
 • Autogeneració energètica familiar
 • Consum i despesa energètica comunitària
 • Educació en eficiència energètica
 • Democratització de l’energia
 • Soroll i benestar
 • Integració de persones discapacitades en els nous models
 • Propietats compartirdes
 • Vincular l’Art a l’economia circular
 • Re ús de serveis socials
 • Vinculació directa de la ciutadania en la producció de residus a través d’impostos
 • Producció i consum més locals per reduir costos.
 • Impostos segons reutilització de materials
 • Reciclatge més selectiu
 • Recollida selectiva
 • Compostatge a casa.
 • Aprendre a arreglar productes.

Administració

 • Estimula legalment empreses que generin energia renovable
 • Racionalitazació del transport
 • Nous partenariats públic-privats
 • Projectes que integrin persones amb risc
 • Lleis contra els embalatges no reciclables
 • Foment de l’autogeneració energètica
 • Cessió d’espais públics a la participació
 • Programes d’inclusió amb l’economia circular
 • Oferta pública responsable.
 • Estimular els projectes locals.
 • Sensònica a les ciutats

Energia

 • Estimula legalment empreses que generin energia renovable
 • Racionalitazació del transport
 • Nous partenariats públic-privats
 • Projectes que integrin persones amb risc
 • Lleis contra els embalatges no reciclables
 • Mecanismes individuals per controlar el consum energètic
 • Energia a partir del moviment humàà bateries eadaptables a bicicletes, monopatins i altres.
 • Cobrar per no consumir energia
 • Aprofitar l’energia de la natura.
 • Premiar el consum responsable
 • Energia de l’aigua
 • Municipalització dels serveis

Rendibilitat

 • Normatives que facin que produir nous productes sigui mes car
 • Obtenir ingressos per la venta d’energia autogenerada
 • Mesures de fiscalitat en l’economia circular.
 • Anàlisis de rendibilitat per a grans infraestructures d’energia
 • Incorporar criteris verds a  l’hora d’aumentar la rendibilitat de projectes
 • Banc del temps digital
 • Redistribució de la riquesa
 • Monedes alternatives
 • Deslligar-se de la idea del creixement infinit
 • Nova vida als aliments apunt de caducar